Nordisk Højskolestipendium

Danske elever (inklusiv færøske og grønlandske) og elever fra det danske mindretal i Sydslesvig kan søge Nordisk Højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Norge, Sverige, Finland eller Island.

Aktuelt

OBS! Puljerne for forår og efterår 2024 er nu opbrugte.

Benyt dette ansøgningskema hvis du er på venteliste til efterårspuljen 2024 og ønsker at søge til sidste halvdel af dit ophold (forår 2025) eller hvis du skal på halvårskursus, der starter i januar 2025. 

Husk, at du tidligst kan søge et år inden kursusstart.

 

Danske elever kan få tilskud til ophold på nordiske folkehøjskoler

 Nordisk Højskolestipendium har til formål at styrke kendskabet til nordisk sprog og kultur og øge interessen for folkehøjskoler i andre nordiske lande.

Danske elever kan søge Nordisk Højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i enten Norge, Sverige, Finland eller Island. Ordningen omfatter også elever fra Færøerne og Grønland, men ikke til deres folkehøjskoleophold i Danmark.

Stipendiet søges af eleven, men udbetales til folkehøjskolen.

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. per uge til reduktion af elevernes udgifter til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 32 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler. 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

Betingelser for at få stipendium

  • Du skal være dansk statsborger eller være ligestillet med danske statsborgere ifølge internationale aftaler.
  • Opholdet skal finde sted på en folkehøjskole i et andet nordisk land.
  • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger.
  • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
  • Du skal bo på højskolen i kursusperioden. 
  • Du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Løbende ansøgningsfrist

Du kan søge stipendium året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato indenfor det kommende år (starter kurset f.eks. 1.8., kan du søge fra denne dato året forinden).

OBS! På grund af begrænsede midler kan der være perioder, hvor puljen er opbrugt. 

Midlerne er fordelt i to puljer

Stipendiemidler er delt i to puljer: En forårspulje til kurser, der starter i første halvdel af kalenderåret og en efterårspulje til kurser, der starter i anden halvdel af kalenderåret. Inden for hver af puljerne tildeles stipendierne efter princippet "først til mølle".

Du ansøger via nettet

Du søger om stipendium ved at udfylde skemaet nederst på denne side. Du vil blive bedt om at vedhæfte en kopi af din ansøgning om optagelse på højskolen. Når du har sendt din ansøgning om stipendium, vil du på e-mail få en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Opfylder du betingelserne, og er der stipendiemidler tilbage, vil du modtage et forhåndstilsagn med angivelse af stipendiets størrelse. Vi sender samtidig en bekræftelse til højskolen.

Vær opmærksom på, at vi i perioder har travlt og derfor kan der gå længere tid fra du sender ansøgningen til du får svar på den. 

Du søger til en navngiven højskole og et bestemt semester/skoleår

Når du søger et stipendium, skal du søge til ophold på en bestemt højskole, i en bestemt periode, der skal angives i ansøgningsskemaet.
Du kan ikke søge til flere skoler eller perioder af gangen. 
Ønsker du at skifte skole eller termin frafalder tidligere ansøgninger.
Bliver du tildelt et stipendium, men ikke optaget på skolen frafalder stipendiet og overgår til den næste elev på ventelisten.

Indeholder ansøgningen urigtige oplysninger, er både ansøgning og evt. tildeling af stipendium, ugyldig.

OBS! Vær opmærksom på, at der SKAL vedhæftes dokumentation for ansøgning til navngiven højskole, og at både højskolens og dit navn skal fremgå af denne dokumentation.

Stipendiet udbetales til højskolen

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om optagelse sende en bekræftelse til FFD på, at du er optaget på kurset eller en dato for, hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt.
Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget.
Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger til FFD.
FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen.
Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende.
OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest 1 måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler.  

Find oplysninger om folkehøjskoler i Norden

Du kan få oplysninger om nordiske folkehøjskoler og kurser gennem folkehøjskoleforeningerne i de nordiske lande.