Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er et nyt stipendie som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole. Næste ansøgningsfrist er 15. november 2023.

Hvad er Højskolestipendiet? 

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. Mangfoldighedspuljen har ca. 3,1 mio. kr. til uddeling årligt, heraf afsættes ca. halvdelen til stipendier. Ved ophold på 20 uger med et tilskud på 10.000 kr. til materialer og studietur vil dette resultere i ca. 50 stipendier til uddeling årligt fordelt på to semestre. Hver højskole kan maksimalt ansøge stipendiet til 5 elever pr. kalenderår. Ved uddeling af stipendier tilstræbes en ligelig fordeling af stipendier blandt de ansøgende højskoler.

Hvad kan der søges til? 

Der kan ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til den på finansloven fastsatte mindste egenbetaling. For 2023 er dette 1071 kr.pr. uge pr. elev for kostelever, og 861 kr. pr. uge pr. elev for dagelever. Derudover kan der ansøges max. 10.000 kr. i alt pr. elev til tilskud til materialer og studietur. Der kan desuden ansøges op til 50.000 kr. til transportudgifter for grønlandske og færøske elever.

Hvem kan søge Højskolestipendiet?  

Kun danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, herunder bosiddende i Rigsfællesskabet, kan ansøge højskolestipendiet. Se mere om dette i vejledning nederst på siden. Ansøger skal være optaget på en dansk folkehøjskole ved ansøgning, hvilket dokumenteres med et optagelsesbrev (skabelon her).

Højskolestipendiet er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold. Ansøger skal i ansøgningsskemaet medgive, hvis der er afsøgt støttemuligheder i andre ordninger. Se mere herom i vejledning nederst på siden. Derudover er betingelserne, at ansøgers personlige indkomst er under 250.000 kr. årligt, at ansøger har beskrevet særlige behov og at skolen kan beskrive hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. 

Således er der tre betingelser for at ansøge Højskolestipendiet: 

  1. Indkomstgrundlag 

Ansøgere med en personlig indkomst på under 250.000 kr. årligt, kan søge stipendiet. Indkomstgrundlagt kan aflæses af ansøgers senest afsluttede årsopgørelse. 

  1. Særlige behov 

Ansøger skal dokumentere at denne har et særligt behov for at komme på højskole, ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Ansøger skal enten uploade en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller selv skrive et kortfattet dokument som beskriver særlige behov (max 1 side).

  1. Mangfoldighed 

I optagebrevet, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen beskrive hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. Fx vil ansøgere med minoritetsetnisk baggrund eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler ofte være underrepræsenterede på højskoler.   

Ansøgning  

Der er frist for at ansøge højskolestipendiet to gange årligt, som udgangspunkt 15. november og 15. maj.  

15. november kan der fortrinsvist ansøges til ophold med opstart i første halvdel af det kommende kalenderår, forårssemestret, og 15. maj kan der kun søges til ophold i sidste halvdel af kalenderåret, efterårssemestret. Puljen uddeles pr. kalenderår, da den afhænger af hvorvidt der tildeles midler hertil i Finansloven. Der vil være åbent for ansøgninger imellem disse frister, men svar på ansøgning modtages først ca. en måned efter fristen. 

Ansøgning foregår digitalt via dette link:

Ansøgningsskema til højskolestipendiet

Efter ansøgningen er behandlet, sender FFD en e-mail med afslag eller tilsagn til både ansøger og den højskole, denne er optaget på. Heri vil støttebeløbet fremgå.

Hvad skal vedlægges ansøgningen?  

Ansøgningen skal laves i samarbejde mellem den potentielle elev og højskolen, denne er optaget på. Det er en forudsætning, at man er optaget på en højskole for at søge. Ansøgningen skal indeholde: 

    • Optagebrev fra højskolen - denne skabelon skal anvendes 
    • En udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller et kortfattet dokument hvor ansøger beskriver særlige behov (max 1 side).
    • Ansøgers senest afsluttede årsopgørelse

Udbetaling af stipendiet 

Højskolen skal pr. e-mail indsende skriftlig dokumentation på, hvor mange uger den pågældende elev har gennemført - Denne skabelon skal anvendes. Hvis eleven har fået bevilliget midler til materialer, studietur og/eller transport, skal højskolen også indsende skriftlig dokumentation herfor. Beløbet kan være mindre end det oprindeligt bevilligede beløb, hvis eleven fx ikke har gennemført det forventede antal uger. Beløbet kan ikke være større end det bevillige beløb. Hvis eleven får tilskud fra anden hånd, kan det samlede tilskud ikke overstige skolens normale ugepris. Det samlede beløb indsættes på højskolens bankkonto, efter at dokumentation er indsendt.

Dokumentation for afholdte udgifter skal være FFD i hænde senest en måned efter at eleven har afsluttet højskoleopholdet. Dokumentationen skal sendes i en samlet mail til khs@ffd.dk. 

Proceduren for udbetaling af stipendiet fastlægges i Finansloven, hvorfor ovenstående først er gældende med vedtagelsen af Finansloven.