Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er et stipendie på som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud på 16.400 til at nedsætte egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. Mangfoldighedspuljen har ca. 3,1 mio. kr. til uddeling årligt, heraf afsættes ca. halvdelen til stipendier. Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud til højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

 

Højskolestipendiet har til formål at gøre elevsammensætningen på højskolerne mere befolkningsrepræsentativ, og er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Tilskuddet udgør maks. 1118 kr. pr. uge for kostelever og maks. 899 kr. pr. uge for dagelever. Den samlede bevilling kan dog ikke overstige 16400 kr. Det bevilgede beløb udbetales til højskolen, når eleven har afsluttet sit ophold. Der uddeles som udgangspunkt 50 stipendier pr. ansøgningsrunde. 

Danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, herunder bosiddende i Rigsfællesskabet, kan ansøge højskolestipendiet. Ansøger skal være optaget på en dansk folkehøjskole ved ansøgning. 

Særligt til kommuner

Vær opmærksom på, at borgere der modtager offentlig forsørgelse under et højskoleophold, kan være omfattet af betalingsloven, hvilket betyder at det tilskud som højskolen ville have modtaget fra staten, i stedet skal opkræves af kommunen. Dette er dog ikke gældende, hvis borgeren tager på højskole på egen hånd uden kommunens godkendelse.

Læs mere om betalingsloven her

 

Følgende tre kriterier skal alle være opfyldt for at modtage Højskolestipendiet: 

  1. Indkomstgrundlag 

Ansøger skal have en personlig indkomst på under 250.000 kr. årligt. Indkomstgrundlaget afgøres ud fra ansøgers senest afsluttede årsopgørelse. 

  1. Særligt behov 

Ansøger skal dokumentere, at denne har et særligt behov for at komme på højskole ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Ansøger skal enten uploade en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller selv skrive et kortfattet dokument som beskriver særlige behov (max 1 side).

  1. Mangfoldighed 

I højskolens indstilling, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen redegøre for hvordan ansøger forventes at medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. Fx vil ansøgere med minoritetsetnisk baggrund eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler ofte være underrepræsenterede på højskoler. Det kan også dreje sig om flygtninge med tidsubegrænset opholdsstatus, unge fra Grønland eller Færøerne, unge med en funktionsnedsættelse, unge frafaldet - eller uden ungdomsuddannelse, unge med erhvervsfaglig baggrund eller andet.

Bemærk at maks. fire elever kan modtage stipendiet til den samme højskole pr. ansøgningsrunde.

Det er som udgangspunkt kun muligt at modtage højskolestipendiet en enkelt gang. Hvis højskoleopholdet løber over et helt skoleår, altså to kalenderår, er det dog muligt at søge højskolestipendiet til både efterår og forår. Dette gøres ved at sætte kryds i helårskursus i ansøgningsskemaet

Ansøgningen skal laves i samarbejde mellem ansøger og den pågældende højskole. Inden ansøgningskemaet udfyldes, skal disse tre dokumenter være klar, da de skal vedlægges ansøgningen:

    • Ansøgers senest afsluttede årsopgørelse
    • En udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller et kortfattet dokument hvor ansøger beskriver særlige behov (max 1 side).
    • Højskolens indstilling, udfyldt og underskrevet af forstander eller viceforstander på højskolen. (Bemærk, at det er en bestemt formular, der skal udfyldes)

Afsender på indstilling og dokumentation for det særlige behov kan ikke være den samme.

Når de tre dokumenter er klar, kan ansøgningsskemaet udfyldes:

Ansøg her

Så snart ansøgningen er behandlet, sender FFD en mail med afslag eller tilsagn til både ansøger og højskole. 

Du får typisk svar indenfor en måned fra du har sendt ansøgningen. 

Der er to årlige ansøgningsrunder:  

Stipendier til ophold på forårssemestret kan søges fra 1. september indtil to uger før kursusstart. Bemærk, at der ikke behandles ansøgninger mellem jul og nytår. 

Stipendier til ophold på efterårssemestret kan søges fra 1. marts indtil to uger før kursusstart. Bemærk, at der ikke behandles ansøgninger i juli måned. 

Ansøgningerne behandles løbende i indkomne rækkefølge og bevilges efter først til mølle-princippet til ansøgere, der opfylder alle kriterier, og har indsendt en fyldestgørende ansøgning.

Højskolen skal pr. mail indsende skriftlig dokumentation på, hvor mange uger den pågældende elev har gennemført, og på udgifter til materialer og studietur, hvis eleven har fået bevilget midler til dette.  

Ved helårselever skal højskolen være opmærksom på, at der skal udfyldes et udbetalingsbrev efter hver kursusperiode, således at stipendiet bliver udbetalt af to omgange. Hver kursusperiode skal vare mindst 12 uger. 

Det samlede beløb indsættes på højskolens bankkonto, når FFD har modtaget dokumentation. Udbetalingsskema og bilag skal være FFD i hænde senest en måned efter, eleven har afsluttet højskoleopholdet. Dokumentationen skal sendes i en samlet mail til mta@ffd.dk. 

 

Disse formularer skal udfyldes af højskolen

Højskolens indstilling (udfyldes af højskolen og vedlægges elevens ansøgning)

Udbetalingsbrev  (udfyldes af højskolen når eleven har gennemført opholdet)