Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er et nyt stipendie som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Hvad er Højskolestipendiet? 

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. 

Hvad kan der søges til? 

Der kan ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til den på finansloven fastsatte mindste egenbetaling. For 2023 er dette 1071 kr.pr. uge pr. elev for kostelever, og 861 kr. pr. uge pr. elev for dagelever. 

Der kan samtidigt ansøges op til 50.000 kr. til hjælp til transportudgifter, materialer eller studietur (dog kan der for grønlandske og færøske elever søges særlig transportstøtte.).  

Ansøgning  

Der er frist for at ansøge højskolestipendiet to gange årligt: Som udgangspunkt 15. november og 15. maj.  

15. november kan der fortrinsvist ansøges til ophold med opstart i første halvdel af det kommende kalenderår, forårssemestret, og 15. maj kan der kun søges til ophold i sidste halvdel af kalenderåret, efterårssemestret. Puljen uddeles pr. kalenderår, da den afhænger af vedtagelse af Finansloven. Der vil være åbent for ansøgninger imellem disse frister, men svar på ansøgning modtages først ca. en måned efter fristen. 

Ansøgning foregår digitalt via dette link:

Ansøgningsskema til højskolestipendiet

Efter ansøgningen er behandlet, sender Folkehøjskolernes Forening et svar på, om ansøgningen kan imødekommes og i givet fald med hvilket støttebeløb til både ansøger og den højskole, eleven er optaget på. Beløbet, der er bevilliget, indsættes som et samlet beløb, registreret til den pågældende elev, på højskolens konto i samme finansår, som tilsagnet om tilskud er givet.  

Hvem kan søge Højskolestipendiet?  

Kun danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, kan ansøge højskolestipendiet. Ansøger skal være optaget på en dansk folkehøjskole ved ansøgning, hvilket dokumenteres med et optagebrev (skabelon her).

Højskolestipendiet er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold. Ansøger skal i ansøgningsskemaet medgive, hvis der er afsøgt støttemuligheder i andre ordninger.  Derudover er betingelserne, at ansøger kan beskrive særlige behov, og at skolen kan beskrive, hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning, hvilket skolen beskriver i optagebrevet.

Således er der tre betingelser for at ansøge Højskolestipendiet 

   1. Økonomisk formåen. Ansøgere med en personlig disponibelindkomst under 200.000 kr. årligt, kan søge. For skoleåret 2023/24 er det indkomst for 2021, dette bedømmes ud fra. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag. Elevens årsopgørelse skal vedhæftes ansøgningen. 

   2. Særlige behov. Ansøger skal kunne beskrive, hvorfor denne har et særligt behov for at komme på højskole ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt.  Ansøger kan enten beskrive dette kort i ansøgningsskemaet og/eller vedlægge f.eks. en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende.  

   3. Mangfoldighed. I optagebrevet, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen beskrive, hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. Fx vil ansøgere, der er flygtninge, indvandrere eller efterkommere af indvandrere eller på anden vis kan ses som havende minoritetsetnicitet ofte være underrepræsenterede på højskoler, og ansøgere fra håndværksskoler kan ligeledes være underrepræsenterede.  

Hvad skal vedlægges ansøgningen?  

Ansøgningen skal laves i samarbejde mellem den potentielle elev og højskolen, denne er optaget på. Det er en forudsætning, at man er optaget på en højskole for at søge. Ansøgningen skal indeholde: 

  • Optagebrev fra højskolen - denne skabelon skal anvendes 
  • Ansøgers årsopgørelse (afsluttet) 
  • Evt.  en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, hvis ikke ansøger selv har beskrevet særlige behov i ansøgningsskemaet